Despre Județul Olt

Judeţul Olt este situat in partea sudică a României pe cursul inferior al râului Olt care i-a dat numele; face parte din categoria judetelor riverane fluviului Dunãrea. Spre nord se învecineazã cu judetul Vâlcea, în est cu judetul Argeş si Teleorman, la vest cu judetul Dolj. În partea de sud, pe o lungime de 47 km, Dunãrea face hotarul tãrii cu Bulgaria. Între aceste limite are o suprafaţă de 5.502 kmp (2,3% din teritoriul României). Este traversat de meridianul 24 grade longitudine esticã pe linia localitãtilor Iancu Jianu – Baldovinesti si de paralela 44 grade latitudine nordicã în partea de sud pe linia Vlãdila – Scãrisoara, mãsurând 138 Km pe directia nord-sud şi 78 km pe direcţia est-vest.

Ca poziţie istorico-geograficã, face parte dintre vechile provincii istorice Oltenia si Muntenia, având o legãturã permanentã cu vestul tãrii, cu Banatul pe Valea Dunãrii, cu Transilvania pe Valea Oltului, iar prin portul dunãrean Corabia are ieșire la Marea Neagrã.

Principalele oraşe sunt: Slatina (reşedinta de judeţ), Balş, Caracal, Corabia, Drăgăneşti Olt, Piatra Olt, Potcoava şi Scorniceşti.

Relieful este dominat de câmpii alături de care se regăsesc unităţi de podiş, altitudinile descresc în general de la nord la sud. În partea nordică a judeţului se remarcă porţiuni restrânse ale Piemontului Getic (Podisul Cotmeana) iar înspre centru de la Slatina pana la Dunăre, se întinde o porţiune din Câmpia Română (Câmpia Boianului, CaracaluluiBurnazului) iar în extremitatea sudică a judeţului se întinde Lunca Dunării. Altitudinea reliefului coboară în pantă lină de la Vitomireşti, către Dunăre până la Corabia.

Clima este temperat continentală cu veri deosebit de calde si ierni în general mai blande. Valorile medii ale temperaturii anuale sunt printre cele mai mari din ţara respectiv 11 grade Celsius, iar precipitaţiile variază între 450 si 550 mm. Masele de aer au o direcţie vest-est şi sunt prezente vânturile neregulate precum Crivăţul (iarna) sau Băltăreţul.

Poziţia geografică şi relieful determină în mare măsură şi manifestarea elementelor climatice de pe teritoriul judeţului. Clima judeţului Olt este mai umedă în partea de nord şi mai aridă în partea de sud. Punctul cel mai friguros este la Caracal datorită curenţilor reci din estul Câmpiei Române care îşi au punctul terminus în această zonă, iar punctul cel mai călduros este la Corabia.

Hidrografia este tributară Dunării cel mai  important afluent de ordinul I fiind Oltul care se prezintă ca şi un ax median al judeţului strabătându-l de la nord la sud pe o distanţă de 100 km, colectând pe acest sector Olteţul, TesluiuluiDârjovul. Lacurile sunt fie lacuri de crov sau luncă (Potelu) fie lacuri artificiale create mai ales pe Olt (Strejeşti, Arceşti, Ipoteşti, Frunzaru).